Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragniemy poinformować, iż Śląskie Centrum Logistyki S.A. dokłada wszelkich starań aby jak najlepiej chronić Państwa dane osobowe.

Spełniając swój obowiązek informacyjny wynikający z przepisów RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach wynikających z przepisów, które będą przysługiwały osobom, które powierzyły nam swoje dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest Śląskie Centrum Logistyki S.A. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Portowej 28.

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 RODO. Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane przez ŚCL S.A. mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich: poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia, zapomnienia lub ograniczenia przetwarzania, a także posiadają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Śląskie Centrum Logistyki S.A. nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje profilowania tych danych, za wyjątkiem profilowania w imieniu firm współpracujących, jako podmiot przetwarzający.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w ŚCL S.A.

 1. O jakich danych jest mowa?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, t.j. stron internetowych, przesyłanej korespondencji, telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez Śląskie Centrum Logistyki S.A., w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych zaufanych Partnerów.

 1. W jaki sposób można skontaktować się w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: odo@scl.com.pl

 1. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach opisanych w naszej polityce, między innymi, aby:

 • dopasować treści stron i ich tematykę, w tym tematykę ukazujących się tam materiałów do Państwa zainteresowań,
 • zapewnić większe bezpieczeństwo usług, w tym, aby wykryć ewentualne boty, oszustwa czy nadużycia,
 • pokazywać wiadomości dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań,
 • poprzez formularz kontaktowy umożliwić Państwu kontakt z Administratorem strony (www.scl.com.pl),
 • udzielić Państwu wsparcie na stronie internetowej przez live chat (smartsupp.com) odpowiadając na pytania lub rozwiązując Państwa problemy
 1. Komu możemy przekazać dane?

Państwa dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania danych w celu świadczenia usług jest zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b) RODO niezbędność do wykonania umów (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Państwo korzystają). Zgodnie z art 6 ust 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Przetwarzanie w celach dopasowywania treści usług do Państwa zainteresowań, zapewnienia bezpieczeństwa, pomiarów statystycznych, udoskonalania usług, jak również w celu marketingu własnego administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych będzie odbywać się na podstawie dobrowolnej zgody. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. Na wszystkich stronach w Serwisie zainstalowany jest certyfikat SSL, który umożliwia bezpieczne przesyłanie danych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

 1. Powierzenie przetwarzania danych:

Dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i przekazywane jedynie do:

 • dhosting.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, NIP: 7010198361, REGON: 141998822 KRS: 0000336780 – w celu przechowywania ich na serwerze. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Sposób ich zabezpieczenia został opisany w pliku: https://dhosting.pl/polityka_prywatnosci.html
 • Smartsupp (wykorzystywany live chat) z siedzibą 602 00 Brno Czech Republic (European Union) ul. Milady Horakove 13 – w celach wsparcia odwiedzających poprzez live chat na stronie internetowej. Wsparcie udzielane w celach odpowiedzi na pytania lub rozwiązywania problemów. Szczegóły zabezpieczeń danych dostępne są pod adresem https://www.smartsupp.com/help/privacy/
 • Google (wykorzystane narzędzie to Google Analytics)- w celu analizy statystyk strony. Podmiot ten gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach. Dane o użytkownikach i zdarzeniach są anonimowe. Szczegóły zabezpieczeń danych dostępne są pod adresem https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 • Google (wykorzystywane narzędzie to You Tube) – w celu prezentowania filmów instruktażowych i innych materiałów wideo. Z racji osadzenia filmów z You Tube, w czasie ich oglądania Google zbiera dane do Państwa konta Google i wykorzystuje je do sugerowania innych filmów, które mogłyby Państwa zainteresować. Strona www.scl.com.pl wykorzystuje jedynie technologię firmy Google w zakresie wyświetlania filmów i ich udostępniania. Nie ma wpływu na ustawienia Państwa konta Google, dlatego użytkownicy sami decydują, o wykorzystaniu swoich danych w ramach usług i narzędzi Google.
 1. Informacje o poszczególnych bazach danych osobowych:

Kontrahenci

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w ŚCL S.A. w związku:

 • ze współpracą biznesową lub dostawą/kupnem usług i są przetwarzane w zakresie umowy gospodarczej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa (cele podatkowe, rachunkowość, dochodzenie roszczeń) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • z prowadzoną windykacją należności i obsługi prawnej dane są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub regulaminów wewnętrznych. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji usług oraz wystawiania faktur. Nie podanie danych uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Dane nie mogą być przekazywane poza Europejki Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia jej ochrony. W takim przypadku stosuje się odpowiedni sposób techniczny zabezpieczania tych danych w momencie ich przekazywania.

Rekrutacja

Spełniając obowiązek informacyjny wobec osób uczestniczących w rekrutacji informujemy, iż Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym w celu przeprowadzania rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie Kodeksu pracy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Państwa danych związanych z uczestnictwem w rekrutacji – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT Administratora, świadczące usługi rekrutacyjne, a także inne podmioty tylko jeśli są do tego upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

 1. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazywane w ww. celach będą przechowywane tak długo, jak długo utrzymywane będą stosunki handlowe oraz przez okres niezbędny do spełnienia zobowiązań rachunkowych, podatkowych lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych zawartych
w umowach handlowych, zleceniach i innej dokumentacji związanej ze współpracą
z Administratorem, dokumentacja ta niszczona jest nie szybciej niż po 6 latach od zakończenia współpracy, chyba, że uprzednio wpłynie wniosek do Administratora
o wcześniejsze usunięcie danych osobowych.

W przypadku rekrutacji Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji, a następnie zostaną trwale usunięte.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących – maja Państwo prawo
  w każdym czasie zażądać podania informacji o swoich danych osobowych, które Administrator przechowuje, lub do których ma dostęp,
 • ich sprostowania – Administrator podejmuje racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Państwa dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jest to obopólna odpowiedzialność, po Państwa stronie jak i Administratora. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, powinni Państwo o tym zawiadomić Administratora,
 • usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. We wskazanych w przepisach przypadkach mają Państwo uprawnienia, by żądać usunięcia Państwa danych osobowych (co dotyczy w szczególności, choć nie wyłącznie sytuacji, gdy wniosą Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a Administrator nie będzie miał nadrzędnej prawnie uzasadnionej podstawy przetwarzania lub przetwarzanie odbywa się na cele marketingowe). Uprawnienie to zostanie wykonane przez Administratora bez nieuzasadnionej zwłoki
  i pod warunkiem, że inne przepisy nie będą nakładać na Administratora obowiązku przetwarzania danych. Mogą Państwo również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania danych.

W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym odo@scl.com.pl lub listownie, wysyłając korespondencję na adres Śląskie Centrum Logistyki S.A. ul. Portowa 28, 44-100 Gliwice.

 1. Polityka cookies:
  1. Śląskie Centrum Logistyki S.A. (zwane dalej: Administratorem) zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
  2.Cookies:

Termin „plik cookies” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.)

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki danych informatycznych, zapisywanych i przechowywanych na komputerze, tablecie lub smartphonie przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 1. Administrator jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies.
 2. Administrator stosuje wyłącznie sesyjne pliki cookies. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki).
 3. Administrator wykorzystuje cookies w następujących celach:
  a) Dopasowania do potrzeb Użytkownika oraz ułatwiania korzystania z serwisu (www.scl.com.pl), w tym
 • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji Użytkownika,
 • zbierania i analizowania danych o urządzeniu Użytkownika w celu poprawiania działania serwisu i ułatwiania korzystania z niego,
 • rozpoznania urządzenia Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego urządzenia (inny wygląd dla ekranu monitora, inny dla urządzenia mobilnego),
 • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści i dostosowania nowych treści pod zainteresowania użytkowników,
  b)Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
  c)Prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego: www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA
  d)Zbierania danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA] e)Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy: Facebook [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii] f) Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
 • google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
 • com i Instagram [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.